skip to Main Content

Coaching

Ett coachande förhållningssätt innebär att man arbetar mot ett bestämt mål, som man kommer fram till genom att använda coachningens olika verktyg. Vi lyssnar på olika nivåer, ställer kraftfulla frågor, och använder olika modeller för att driva processer framåt. Både enskild coaching och gruppcoaching är effektiva metoder för att nå sina uppsatta mål.

En hörnsten inom coaching är att möta personen du coachar där hen befinner sig. Men hur kan du veta vad en person befinner sig om hen kommer från en helt annan bakgrund med andra förutsättningar som du inte känner till?

På Japco arbetar vi med coaching utifrån ett interkulturellt perspektiv. I Sverige utgår vi ifrån att alla är jämlika i den meningen att vi kan säga vad vi vill till vem vi vill, men hur blir coachningen om din klient är präglad av ett hierarkiskt förhållningssätt? Vi utgår också från att varje individ tar ansvar och kan svara för sig själv i alla sammanhang. Men hur blir coachingen om klienten har en kollektiv respons som norm och behöver förankra alla beslut någon annanstans? Och hur tolkar vi begrepp som tillit och att tala sanning?

Föreläsningar & Utbildningar

Du som arbetar inom HR, har medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och rekryteringssamtal med medarbetare med olika bakgrund eller är chef över mångkulturella arbetslag kommer att ha stor behållning av endagsutbildningen Coachande ledarskap med kulturella perspektiv: det goda samtalet. Kan även ges som en introducerande föreläsning.

Samarbetspartner inom coaching: Gregor Schill och Schill Coaching; Sara Carlemår och GLOW4equality.

Back To Top